Ja sabem que preguntar què és l’energia fotovoltaica pot semblar una obvietat, però hem pensat que pot ser un primer pas per a tots aquells que us esteu plantejant accedir als beneficis d’aquest tipus d’energia sostenible i renovable

Definició d’energia fotovoltaica

Per definició l’energia fotovoltaica és aquella obtenció d’electricitat a partir de la radiació emesa pel sol, gràcies a la utilització de sistemes que permeten aquesta transformació. El més habitual d’aquests sistemes és la utilització del que s’anomenen panells fotovoltaics. Sense aprofundir en aspectes tècnics, podríem resumir el procés de la següent manera: Els panells solars estan compostos per un material semiconductor. Gràcies a la radiació del sol els electrons d’aquest semiconductor són excitats, produint-se una diferència de potencial, la qual és aprofitada per produir electricitat.

Breu història de la fotovoltaica

Encara que pogués semblar el contrari aquest concepte ve de molt enrere. Concretament l’any 1839, i es va encunyar en honor del físic Alejandro Volta per poder nomenar els descobriments que en aquest camp estaven iniciant persones com Becquerel o Fritts (l’inventor de la primera cèl·lula fotovoltaica). En anys posteriors Faraday, Tesla o Hertz, entre d’altres anirien donant forma a aquests conceptes, fins que Albert Einstein, l’any 1905, acabaria per establir la base teòrica de l’efecte fotoelèctric. L’expansió definitiva de l’energia fotovoltaica vindria de la mà de la tecnologia aeroespacial desenvolupada durant els anys de la Guerra Freda.

Aplicacions de l’energia fotovoltaica

Són molts els camps en els quals s’aplica aquesta tipus d’energia renovable. Per citar només alguns:

1_ Senyalització i telecomunicacions: molt útil en punts remots com a vies fèrries, antenes, etc.

2_ Món rural: Especialment en països en vies de desenvolupament, en els quals les línies elèctriques no cobreixen tot el territori.

3_ Estacions de bombeig: per a obtenció d’aigua potable o sistemes de reg.

4_ Transport: Cada vegada més podem contemplar avenços en sistemes de transport aeri, marítim o terrestre.

5_ Edificació: Sens dubte aquest camp és el que ha aconseguit fer conèixer aquesta font alternativa de producció d’energia, en permetre a l’usuari final accedir als seus beneficis, mitjançant costos cada vegada més reduïts.

Seguidors solars

A les plaques tradicionals se les pot dotar de diferents sistemes perquè, d’una forma automàtica, optimitzin l’orientació respecte del sol, aconseguint increments de producció d’energia fotovoltaica molt importants. Aquests seguidors poden ser de diversos tipus: d’un sol eix (polar, azimutal o horitzontal), o de dos eixos, el qual permet una superfícies sempre perpendicular al sol.

Avantatges de l’energia solar fotovoltaica

Els beneficis d’aquest tipus d’energia són molt variats, i no només mediambientals:

1_ És una energia renovable provinent d’una font inesgotable.

2_ És no contaminant, a més de no produir cap tipus d’emissió de gasos d’efecte hivernacle.

3_ És silenciosa, pel que pot ser instal·lada prop d’un habitatge.

4_ La corba de consum sol coincidir amb les hores de major producció.

5_ La senzillesa del sistema i dels components faciliten la instal·lació i el manteniment.

6_ És un sistema escalable, pel que pot ampliar-se segons s’incrementi la demanda.

7_ Els elements necessaris per a la producció de l’energia fotovoltaica són molt resistents i suporten climes extrems.

8_ En poder ser instal·lat en llocs aïllats, facilita l’accés a col·lectius desfavorits a una font d’energia permanent, estimulant la creació de llocs de treball locals.

9_ La imatge social corporativa de particulars, empreses i ens públics surt beneficiada.

10_ Gràcies als últims avenços tecnològics, els terminis d’amortització són cada vegada més reduïts.